ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางองุ่น สมาวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิตพล โรยแสง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล เข็มทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา สุนทรศารทูล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายพลกฤต ศิริพิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกวิทสุตการ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ