คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ คงพากเพียร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางนิต สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชัย คงอินใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา พวงสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฏ อยู่ญาติมาก
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร เงินอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกวิทสุตการ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ