ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุญภาพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้การบริการแบบมีส่วนร่วม