อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ / วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์/ วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์ : มารยาทดี มีน้ำใจ
เอกลักษณ์ : แหล่งเรียนรู้พอเพียง
วิสัยทัศน์ : เก่ง ดี มีสัมมาชีพ