ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

อารีย์ อ่อนพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นภัทร สินสุขภัทร
ครูผู้ช่วย