ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนภัทร สินสุขภัทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุไรรัตน์ ชุมสะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0