กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอุไรรัตน์ ชุมสะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1