ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนภัทร สินสุขภัทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอุไรรัตน์ ชุมสะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2