ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจักรพันธ์ เสถียรโชค
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
ครู คศ.3

นางสุเพ็ญ แจ่มใส
อัตราจ้างวิชาเคมี