ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุเพ็ญ แจ่มใส
ครูอัตราจ้าง

เฉลิมชัย ปลอดประโคน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0