ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุเพ็ญ แจ่มใส
อัตราจ้างวิชาเคมี