ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิต สุวรรณเนตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

น.ส. นวพร สิทธิประทานพร
ครูอัตราจ้าง