สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์    เป็นรูปดอกบัวรองรับด้วยใบมะกอกไขว้ในรูปวงกลม ล้อมด้วยกระจังตาอ้อยดอกบัว
ความหมาย  ดอกบัว หมายถึง ผู้รู้ ผู้มีปัญญา ผู้มีคุณธรรม
                   ใบมะกอก หมายถึง ผู้เป็นนักกีฬา ผู้มีพลานามัยที่ดี
                   กระจังตาอ้อย หมายถึง ศิลปวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทย
คติธรรม        ขันติ หิต สุขาวหา  หมายถึง ความอดทนนำมาซึ่งความสุข
สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน-ชมพู หมายถึง ก้าวไปด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อพบกับความสำเร็จ สดใส ในเบื้องหน้า