พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มี  คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย

๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้แก่ผู้เรียน

๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๖.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๗.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกกับเนื้อหาความรู้

๘.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา