ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ

๑.     พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มี  คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๒.   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง     หลากหลาย

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตให้แก่ผู้เรียน

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของ โรงเรียน

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๗.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสอดแทรกกับเนื้อหาความรู้

๘. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา