กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณุรัตน์ แย้มฉาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรุ่งทรัพย์ กองแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5