ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณุรัตน์ แย้มฉาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรุ่งทรัพย์ กองแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6