ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววราภรณ์ ทองทับทิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณุรัตน์ แย้มฉาย
ครูผู้ช่วย