ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณุรัตน์ แย้มฉาย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรุ่งทรัพย์ กองแก้ว
ครูผู้ช่วย