ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ อินทโกสุม
ตำแหน่ง : รักษาราชการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2521 - 30 มิถุนายน 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ อินทโกสุม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2521 - 16 มีนาคม 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ศักดิ์ อินทโกสุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 มีนาคม 2526 - 11 กันยายน 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายทองคำ พันนัทธี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2535
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2535 - 28 ธันวาคม 2538
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ธันวาคม 2538 - 27 กันยายน 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัต อัตนวานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 กันยายน 2542 - 14 มกราคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเร็จ แก้วกระจ่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 มกราคม 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรา ทิพยทัศน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2544 - 19 ธันวาคม 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม แย้มศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 มกราคม 2546 - 1 ตุลาคม 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป สายเสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2547 - 23 ธันวาคม 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 มกราคม 2553 - 17 พฤศจิกายน 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ ศรีแดงบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2554 - .....
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ ประจวบวัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2557 - ....
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 มกราคม 2559 - 9 พฤศจิกายน 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรวรรณ โพธิ์ศรีดา
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2561 - 3 มกราคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 มกราคม 2562 - 22 พฤศจิกายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2565-ปัจจุบัน