หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนแหลมบัววิทยาเปิดสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ ปัจจุบัน