ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจักรกฤษณ์ มูลปาก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2