เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชแหลมบัว
คำร้อง-ทำนอง พรพิรุณ
             สถาบันของเราแหลมบัววิทยา               งามสง่าเลิศล้ำศักดิ์ศรี
ชื่อเสียงถิ่นของเรานี่                                        นครชัยศรีนั้นงามก้องไกร
ร่มเงาของเราชาวพุทธ                                      งามพิสุทธิ์แสงธรรมอำไพ
นำชีพรุ่งเรืองสดใส...ทั่วกัน 
             สีธงสวยงาม น้ำเงินและชมพู                 พลิ้วลมอยู่กลางแสงตะวัน
เฉิดฉายชั่วนิจนิรันดร์                                        ล้วนสิ่งผูกพัน รักมั่นธำรง
ต่างคนภาคภูมิทรนง                                         ความมั่นคงของเราแหลมบัว
วิชาความรู้รอบตัวมากมาย
            ตราของเรา ดอกบัว                              เปรียบเช่นผู้มีปัญญา
ใบมะกอกนั้นหนา                                            หมายถึงนักกีฬาและพลานามัย
กระจังตราอ้อย                                               หมายถึงศิลปวัฒนธรรมไทย
ปรัชญาประจำใจ                                             ขันติ หิตะ สุขาวหา
           ต้นโพธิ์นั้นหมายถึงความร่มเย็น               และสงบจริงแท้ทั่วหน้า
เปรียบเรามีพระราชา                                        คุ้มเกล้าฯ เรามา ณ ครั้งปางบรรพ์
พวกเรามีจิตสำนึก                                            พร้อมผนึกหัวใจร่วมกัน
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ขวัญ ยิ่งชีวี
 
หมายเหตุ    ขอขอบคุณ ผอ.สำเร็จ  แก้วกระจ่าง อดีตผอ. โรงเรียนแหลมบัววิทยา เป็นอย่างสูง ที่ได้เอื้อเฟื้อเพลงมาร์ชบทนี้มาสู่โรงเรียนแหลมบัววิทยา