ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทินกร หน่อใหม่
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรารถนา ตุ๊สูงเนิน
อัตราจ้าง