กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอรรถพล ชนะบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเสาวลักษณ์ เบ็ญพาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2