ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทินกร หน่อใหม่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์