ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทินกร หน่อใหม่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอรรถพล ชนะบุญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6