ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนแหลมบัววิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 50/1 หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สถานที่ตั้งเดิมเป็นวัดร้าง มีเนื้อที่กว่า 80 ไร่ กรมสามัญศึกษาได้เช่าที่ดินของวัดร้าง จากกรมศาสนา จำนวน 38 ไร่ 5 ตารางวา โดยจ่ายค่าเช่าปีละ 42,735 บาท ให้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน
          กำนันแสวง  กำภูพงษ์ กำนันตำบลแหลมบัวในขณะนั้น ได้ขออนุมัติให้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในตำบลแหลมบัวและร่วมกับชาวบ้านบริจาคเงินสร้างอาคารชั่วคราวขนาด 3x39 ตารางเมตร จำนวน 4 ห้องเรียน นอกจากนี้พระอธิการบุญช่วย เกสโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อยในขณะนั้นได้อำนวยการร้างป่าช้าและบริจาคเงิน 5,000 บาท เป็นกองทุนก่อตั้งโรงเรียน จนสามารถเปิดเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2521 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2521 มีนักเรียนทั้งหมด 92 คน
          ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2521 คุณสุเทพ สีมารัตน์ เจ้าของบริษัทมองเล่ยะ จำกัด ได้บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อต่อเติมกั้นห้องเรียน โดยในระยะแรก นายอำพล ธุวภัทร เป็นผู้ประสานงานการดำเนินการในโรงเรียน
          ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ อินทโกสุม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 ถึงปีการศึกษา 2531 มีกำนันแสวง กำภูพงษ์ เป็นผู้อุปการะโรงเรียนในระยะเริ่มแรก และนายสันต์ อุ่นศิริ เป็นกรรมการโรงเรียน
          ปัจจุบันโรงเรียนแหลมบัววิทยา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย