ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
               โรงเรียนแหลมบัววิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 50/1  หมู่ 6  ตำบลแหลมบัว  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 16 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 41 ไร่  5  ตารางวา ก่อตั้งขึ้นโดยกำนันแสวง  กำภูพงษ์ กำนันตำบลแหลมบัว เมื่อปีพุทธศักราช 2521 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอธิการบุญช่วย เกสโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อย และชุมชนตำบลแหลมบัว ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 45,000 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 7  x  39 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน
                กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2521 ในระยะเริ่มแรก           มีนายอำพล  ธุวภัทร มาช่วยราชการและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของโรงเรียน ต่อมากรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายณรงค์ศักดิ์  อินทโกสุม มาปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนแหลมบัววิทยา
                พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 1,450,000  บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน 216 ค ครึ่งหลัง จำนวน 8 ห้องเรียน
                พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับการอนุมัติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  อินทโกสุม ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแหลมบัววิทยา
                พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 778,600 บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร               โรงฝึกงาน 102/27 จำนวน 1 หลัง
                พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,050,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียน 216 ค ครึ่งหลัง จำนวน 8 ห้องเรียน เพื่อเป็นอาคารเรียนถาวรเต็มรูป  2  ชั้น 16 ห้องเรียน
                พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางลัดดา  เสนาะพิน ให้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนแหลมบัววิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้อำนวยการ โดยมีนางลัดดา  เสนาะพิน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนยังได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,086,000 บาท เพื่อจัดสร้างอาคารหอประชุม จำนวน  1  หลัง  และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2538 ผูกพัน ปี 2539 จำนวน 8,850,000  บาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนถาวร 318 ล/38 พิเศษ จำนวน 18 ห้องเรียน
                พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางลัดดาวัลย์   ศานตินิรันดร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 90,200 บาท จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาในการปรับปรุงอาคาร
                พ.ศ. 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสุชาติ               ศรีแดงบุตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา โดยมีนโยบายส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากคุรุสภา รวมถึงการเข้าร่วมอบรม สัมมนาจากหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ  และส่งเสริมนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 
                พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ร้อยตรีณรงค์
ประจวบวัน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงอาคารเรียนโดยทาสี ปูกระเบื้อง จัดทำห้องศูนย์อาเซียน จัดซื้ออุปกรณ์สื่อทางการศึกษา Smart Classroom ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนให้ครูเข้าอบรมเพื่อเป็นครูมืออาชีพ
                พ.ศ. 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการสร้างโรงอาหาร ปรับปรุงบ้านพักครู ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
                พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา ได้ทำสัญญา MOU กับวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม การเรียนแบบทวิภาคี เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรจะได้วุฒิทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จัดให้นักเรียนได้ฝึกวิชาชีพในสถานที่จริง ณ บริษัท สหวรกิจ จำกัด การจัดการเรียนการสอบแบบPBL และกระบวนการจิตศึกษา  ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้าบริเวณหน้าโรงเรียน ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๒ และห้องน้ำหอประชุม
                พ.ศ. 2564 เนื่องจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 38ง ประกาศให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม บริเวณเขตอำเภอนครชัยศรี โรงเรียนแหลมบัววิทยา จึงมอบการใช้ประโยชน์ในอาคารเรียน แบบ 216ล เพื่อจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมลุล่วง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564