กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอภิญญา อินไร่ขิง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิรุณรัตน์ ศรีเหรา
อัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6