ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิรุณรัตน์ ศรีเหรา
อัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์