ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาววิรุณรัตน์ ศรีเหรา
อัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0