ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิรุณรัตน์ ศรีเหรา
อัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4