ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวนิตย์ สะตะรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิรุณรัตน์ ศรีเหรา
อัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/0