ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส. วิรุณรัตน์ ศรีเหรา
อัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์