ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ผลงานครู
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดย อ.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา Word Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 10700
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.3 KB 8378
Google site 8730
Google Form Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 8872
Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 8621
Google Doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 8462
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 13.88 KB 8686
บันทึกความดี Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 8604
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 237.38 KB 8507
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 8717
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 8635
จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 8592