ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ผลงานครู
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดย อ.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา Word Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 59811
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.3 KB 48189
Google site 48542
Google Form Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 49503
Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 48575
Google Doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48297
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 13.88 KB 48503
บันทึกความดี Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 48509
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 237.38 KB 48319
>หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 48530
>หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 48451
จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 48408