ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ผลงานครู
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดย อ.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา Word Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 118257
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.3 KB 93746
Google site 93757
Google Form Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 93933
Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 93856
Google Doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 93876
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 13.88 KB 93767
บันทึกความดี Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 93810
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 237.38 KB 93762
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 93983
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 93970
จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 93963