ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ผลงานครู
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดย อ.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา Word Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 59813
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.3 KB 48192
Google site 48544
Google Form Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 49505
Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 48577
Google Doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48299
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 13.88 KB 48505
บันทึกความดี Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 48511
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 237.38 KB 48321
>หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 48532
>หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 48453
จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 48410