ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.3 KB 88
Google site 88
Google Form Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 202
Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 170
Google Doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 172
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 13.88 KB 101
บันทึกความดี Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 120
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 237.38 KB 104
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 319
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 314
จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 281
ขั้นตอนการแก้อสมการ (AN ALGORITHM FOR INEQUALITIES) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.07 KB 2568
ผลงานครู
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดย อ.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา Word Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 17036