ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.3 KB 94
Google site 96
Google Form Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 232
Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 189
Google Doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 194
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 13.88 KB 109
บันทึกความดี Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 146
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 237.38 KB 110
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 326
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 320
จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 289
ผลงานครู
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดย อ.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา Word Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 17065