ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.3 KB 32
Google site 42
Google Form Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 91
Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 68
Google Doc Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 102
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 13.88 KB 46
บันทึกความดี Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 59
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 237.38 KB 59
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 268
หลักสูตรโรงเรียนแหลมบัววิทยา 267
จุลสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.56 MB 227
ขั้นตอนการแก้อสมการ (AN ALGORITHM FOR INEQUALITIES) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.07 KB 2517
ผลงานครู
เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์และลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดย อ.อรวรรณ โพธิ์ศรีดา Word Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 14784